Tiến trình tư duy phát triển chất lượng của công ty

– Kiểm tra chất lượng

– Kiểm soát chất lượng

– Đảm bảo chất lượng

– Quản lý chất lượng

– Quản lý chất lượng toàn diện

Làm thế nào để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng

1. Hiểu rõ được chính sách chất lượng của Công ty và phương pháp áp dụng chính sách chất lượng vào vị trí của mình.
2. Nắm được chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đã được quy định.
3. Phương pháp thực hiện các mục tiêu chất lượng ở vị trí được phân công (lập, thực hiện và theo dõi kế hoạch).
4. . Hiểu và thực hiện theo các Thủ tục, Qui định công việc và các Biểu mẫu đã được ban hành.
5. Trong quá trình thực hiện công việc, nếu phát hiện thấy những vấn đề không phù hợp phải báo cáo trưởng đơn vị phụ trách biết và có thể đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa hoặc các sáng kiến để cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và chất lượng sản phẩm.
Khách hàng của công ty Bồn Bể Công Nghiệp Việt Nam bao gồm:
– Khách hàng bao gồm các đối tác của công ty từ trước tới nay
– Khách hàng mới hợp tác với công ty
– Các sản phẩm và dịch vụ đều được đăng ký với bộ công thương, đảm bảo về chất lượng và độ an toàn khi sử dụng
– Sản phẩm được cấp chứng chỉ iso 9001 – 2015
Quy định công việc của công ty:
Công ty Bồn Bể Công Nghiệp Việt Nam xây dựng một Hệ thống quản lý chất lượng bằng văn bản để pháp chế hoá các hoạt động của Công ty theo quy định của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008, bao gồm:
Tầng 1 Sổ tay chất lượng: Là một tài liệu nội bộ do Công ty xây dựng trong đó thể hiện những nét khái quát về chủ trương, đường lối, quan điểm và biện pháp quản lý để những sản phẩm Công ty sản xuất và kinh doanh luôn luôn duy trì, đảm bảo mức chất lượng như đã công bố với khách hàng và không ngừng nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua việc liên tục cải tiến Hệ thống chất lượng và chất lượng sản phẩm.
Tầng 2 Thủ tục: Là các tài liệu nội bộ do Công ty xây dựng gồm những văn bản quy định cách thức kiểm soát những hoạt động theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9000: 2000.
Tầng 3 Qui định: Là các tài liệu nội bộ do Công ty xây dựng để chỉ ra cách tiến hành một công việc cụ thể.
Biểu mẫu: Là các mẫu in sẵn để phục vụ cho việc ghi chép trong quá trình thực hiện công việc.
Chính sách chất lượng của công ty Bồn Bể Công Nghiệp Việt Nam
Công ty cam kết luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng. Coi chất lượng sản phẩm là nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Để đạt được chất lượng tốt và ổn định, Công ty thực hiện những nguyên tắc sau:
1. Luôn lắng nghe ý kiến để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
2. Thường xuyên giáo dục CBCNV để mọi người luôn có ý thức đảm bảo chất lượng sản phẩm do mình làm ra và tạo điều kiện để họ không ngừng nâng cao năng lực và trình độ của mình.
3. Duy trì tốt và có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO9001: 2008.